Záruční podmínky k výrobkům značky OKI

Záruční list je k dispozici ke stažení zde.


Záruční podmínky platné pro zboží značky OKI Printing Solutions zakoupené v České republice

Podmínky jsou stanoveny firmou Oki Europe Limited (dále jen „OEL“) a její dceřinou společností Oki Systems (Czech and Slovak), s.r.o., která je zastoupením značky OKI Printing Solutions (dále je „OKI“) pro Českou republiku a Slovenskou republiku.

Všeobecné záruční podmínky

 1. Prodejce výrobků OKI je povinen seznámit kupujícího s těmito záručními podmínkami.
 2. Kupující je povinen zabezpečit, aby zařízení bylo provozováno v souladu s podmínkami v uživatelské příručce.
 3. Všechny produkty mají standardní záruční dobu 24 měsíců od data prodeje kupujícímu (koncovému zákazníkovi). Seznam zařízení, která jsou v záruční době servisována v místě instalace na území České republiky, tedy u zákazníka (dále jen „on-site“ servis), a která jsou servisována v autorizovaném servisu (dále jen „bring-in“ servis), je k dispozici u autorizovaných prodejců OKI, na www.oki.cz nebo na tel. čísle 224 890 158. U záručních oprav se záruka prodlužuje o dobu záruční opravy. OEL zaručuje, že zakoupené výrobky značky OKI nebudou po dobu této záruky vykazovat vady materiálu nebo výroby.
 4. Na LED tiskové hlavy v zařízeních OKI je poskytována tzv. doživotní záruka rovnající se délce životnosti samotného zařízení.
 5. Záruka na materiál spotřebního charakteru je 24 měsíců od data prodeje kupujícímu (koncovému zákazníkovi) při respektování jeho životnosti a technických specifikací daných výrobcem.
 6. Spotřební materiál OKI (obrazové válce, tonery, zapékací jednotky, transportní pásy, pásky, inkoustové náplně, odpadní nádobky) je určen speciálně pro zařízení OKI a použití jiných než originálních produktů OKI může vést ke snížení kvality tisku, ztrátě pokročilých funkcí (například vyvážení barev) a v některých případech dokonce k poškození tiskárny, faxu nebo multifunkčního zařízení. Tato záruka nepokrývá žádné snížení kvality tisku, nesprávnou funkci nebo poškození zařízení způsobené použitím jiného než originálního spotřebního materiálu OKI nebo znovu plněných tonerových nebo inkoustových náplní OKI.
  V zařízení doporučujeme používat výhradně originální spotřební materiál značky OKI, který nemá prošlou životnost. V případě poškození zařízení použitím jiného než originálního spotřebního materiálu OKI nebude záruka uznána.
 7. U softwarových produktů platí záruka pouze pro takovou vadu, kdy produkt není schopen vykonávat instrukce programu.
 8. Když OEL obdrží v záruční době oznámení o vadě softwaru, media, toneru, obrazového válce nebo zásobníku inkoustu, na které platí tato záruka, bude vyměněn za nový. Když firma OEL obdrží v záruční době oznámení o vadě svého hardwarového produktu, na který se vztahuje tato záruka, firma OEL podle svého rozhodnutí buď výrobek opraví, nebo jej vymění. Když pro OEL nebude možno opravit nebo vyměnit vadný výrobek, na který se vztahuje tato záruka, uhradí OEL zákazníkovi v přiměřené době po oznámení vady nákupní cenu produktu.
 9. OEL si vyhrazuje právo neuznat závazek opravit, vyměnit nebo refundovat výrobek, pokud zákazník nedoručí vadný výrobek v souladu s pravidly uvedenými níže. Výjimkou z tohoto pravidla jsou produkty servisované formou on-site servis. V takovém případě vyřídí OEL reklamaci přímo u zákazníka.
 10. Každý vyměněný produkt musí být buď nový, nebo stejný jako nový s podmínkou, že jeho funkčnost je aspoň stejná jako u produktu, za který se vyměňuje. Když dojde k výměně vadného produktu, záruka na původní produkt bude platit i na vyměněný produkt.
 11. Smlouvy na jakoukoliv rozšířenou záruku, například ve formě tzv. servisního balíčku mohou být nabízeny nad rámec těchto Všeobecných záručních podmínek.

Omezení záruky

 1. Záruka se nevztahuje na zařízení a příslušenství, jejichž výrobní čísla jsou odstraněna, změněna nebo nečitelná.
 2. Záruka platí pouze pro takové vady, které vznikly při běžném používání produktu a v žádném případě neplatí pro vady nebo poruchy způsobené:
  • nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou, znečištěním, poškozením jiným předmětem nebo materiálem nebo pro vady způsobené OEL nepovolenou modifikací výrobku či neautorizovaným zásahem do zařízení;
  • softwarem, díly (včetně spotřebního materiálu) nebo součástkami rozhraní, které nebyly dodány firmou OKI, tj., i veškerým jiným než originálním spotřebním materiálem nebo používáním nekvalitního nebo nevhodného média pro tisk;
  • nesprávným použitím produktu ani jakoukoli činností nebo pokusem o činnost, která je v rozporu s obsahem uživatelské příručky, nebo v ní není uvedena;
  • živelní pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (požár, povodeň, přepětí v síti atd.);
  • používáním zařízení v pracovních podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy pracovním podmínkám kancelářského prostředí;
  • v případě obrazových válců jejich osvětlením mimo zařízení delším než 3 minuty;
  • provozováním zařízení bez toneru;
  • nesprávným způsobem propojení s jiným zařízením;
  • opotřebováním materiálů, jejichž životnost je technicky nebo časově omezena (tonery, obrazové válce, barvicí pásky zapékací jednotky, pásové jednotky, odpadní nádobky, hlavy jehličkových tiskáren, gumové podávací prvky, materiály s obsahem pryže atd.), mimo prokazatelných výrobních vad;
  • nedodržením přepravních podmínek uvedených níže.
 3. Až do omezení stanovených platnou legislativou v České republice nesjednává OEL jakékoliv jiné záruky nebo podmínky, ať už explicitně vyjádřené nebo implikované, vztahující se na produkty značky OKI, zejména je vyloučen nárok na jakékoliv implikované záruky nebo podmínky ohledně uspokojivé jakosti a vhodnosti pro konkrétní účel.

Omezení odpovědnosti, místní zákony

 1. Až do omezení stanovených platným právem České republiky se náhrady za vady materiálu a zpracování poskytované podle těchto záručních podmínek týkají pouze kupujícího.
 2. Až do omezení stanovených platnou legislativou České republiky, s výjimkou závazků uvedených v těchto záručních podmínkách, nebudou v žádném případě OEL nebo třetí strany fungující jako její dodavatelé nést zodpovědnost za přímé, nepřímé, speciální, náhodné nebo následné škody, ať jsou založeny na nároku ve smlouvě, deliktu nebo jiné právní teorii.

Bezplatné rozšíření záruky na 3 roky

 1. Uživatel má volitelně možnost získat zdarma rozšířenou záruku na 36 měsíců, tedy prodloužení standardní záruky o 12 měsíců na všechny produkty s výjimkou spotřebního materiálu (dále jen „3letá záruka“). Podmínkou pro získání 3leté záruky je úspěšná registrace zakoupeného produktu uživatelem nejpozději do 30 dnů od data jeho nákupu na webových stránkách www.oki.cz/zaruka za podmínek tam uvedených (bude vyžadováno sériové/výrobní číslo produktu).
 2. Záruku ve 3. roce prodloužené 3leté záruky lze uplatnit jen na ta zařízení OKI, v nichž byl po celou dobu provozu používán výhradně originální spotřební materiál OKI (obrazové válce, tonery, zapékací jednotky, transportní pásy, pásky, inkoustové náplně, odpadní nádobky). 3letá záruka nebude uznána, pokud bude zjištěno, že byl v zařízení v průběhu jeho používání instalován jiný než originální spotřební materiál OKI.
 3. Rozšířená záruka se vztahuje pouze na prvního vlastníka produktu a může být podle uvážení OEL i neudělena.
 4. Ostatní podmínky rozšířené záruky jsou v souladu s původní standardní zárukou poskytnutou na produkt.

Postup při reklamaci a řešení oprav

 1. Při vzniku závady na zařízení kontaktujte nejdříve telefonicky servisní centrálu OKI pro záruční a pozáruční opravy, která Vám poskytne telefonickou podporu, popřípadě navrhne postup pro vyřízení reklamace.
  Kontakt: DARUMA systems, s.r.o. - Servisní centrála,
  Barrandova 1920, 143 00 Praha 4 - Modřany,
  tel./fax: 241 776 779, 241 776 758, e-mail: servis@edaruma.cz
  .
  Při řešení problémů můžete využít i webové stránky www.edaruma.cz a www.oki.cz.
 2. Záruční reklamace lze následně uplatňovat u Vašeho prodejce OKI nebo přímo u firmy DARUMA systems (viz výše). Autorizovaná servisní střediska se nacházejí ve všech krajích České republiky.
 3. Podkladem pro uplatnění záruční reklamace je prodejcem OKI řádně vyplněný záruční list nebo jiný originální prodejní doklad. Je na odpovědnosti kupujícího, aby se postaral o důkaz o datu pořízení výrobku.
 4. Záruční opravou se rozumí odstranění hardwarové závady na zařízení, nikoli instalace zařízení nebo výměna uživatelsky vyměnitelného spotřebního materiálu či jiných komponent.
 5. Nárok na bezplatný on-site servis mají pouze uživatelé, kteří před uskutečněním servisního zásahu poskytnou servisní centrále, případně její pobočce, veškeré požadované informace o zařízení a o závadě, a pokud nelze závadu odstranit samotným uživatelem za pomoci pokynů servisní centrály, popř. její pobočky (např. výměnou spotřebního materiálu, vyjmutím zmačkaného papíru, údržbou dle uživatelské příručky apod.).
 6. V případě on-site servisu, kdy z různých důvodů není možná oprava na místě, bude u oprávněných reklamací zařízení odvezeno servisním technikem do servisní centrály, popř. její pobočky, bez poskytnutí náhradního zařízení vyjma případů, kdy byl uživatelem k zařízení dokoupen odpovídající servisní balíček, který rozšiřuje standardně poskytovanou záruku vč. rozšířené bezplatné 3leté záruky.  Servisní centrála, popř. její pobočka zabezpečí vrácení opraveného zařízení uživateli.
 7. V případě jehličkových tiskáren musí být zařízení při servisu i reklamaci dodáno s instalovanou naposledy použitou barvící páskou.
 8. Spotřební a jiný uživatelsky vyměnitelný materiál OKI (obrazové válce, tonery, zapékací jednotky, transportní pásy, barvicí pásky, inkoustové náplně, odpadní nádobky atd.), který nebyl součástí nově dodaného zařízení, lze reklamovat samostatně pouze po předchozí dohodě se servisní centrálou buď u Vašeho prodejce, nebo přímo v servisní centrále.

Přepravní podmínky při zajištění servisu

 1. Způsob přepravy zařízení do servisu doporučujeme předem konzultovat se servisní centrálou.
 2. Přepravní náklady na přepravu zařízení do záručního servisu a zpět k uživateli hradí u oprávněných reklamací servisní centrála, přepravu do záručního servisu zajišťuje, popř. objednává sám uživatel popř. jeho prodejce. Přepravu zpět zajišťuje servisní středisko.
 3. S reklamovaným zařízením musí být poslán stručný popis závady, je-li to možné, též ukázka výtisku, dále jméno, email, telefon a adresa osoby, kterou lze kontaktovat pro případné podrobnější informace o závadě.
 4. Zařízení je nutno před přepravou zabezpečit proti poškození nebo znečištění, např. pomocí upozornění „Pozor křehké“, „Neklopit“.
 5. Zařízení doporučujeme přepravovat do záručního servisu v původním obalu a zajištěné originálními polystyrénovými či obdobnými ochrannými prvky. Servis nenese odpovědnost za poškození zařízení přepravou v důsledku použití nevhodného přepravního obalu.
 6. Zařízení lze zasílat pouze běžnými přepravními službami, např. Česká pošta, PPL apod. (nikoliv DHL, UPS, taxi apod.).
 7. Při použití služeb dopravce je zákazník povinen jakékoliv poškození zařízení, popř. jeho obalu, způsobené dopravcem u něj reklamovat ihned po převzetí zařízení z přepravy. Na později zjištěná poškození se záruka nevztahuje.
 8. Servisní středisko má při nedodržení přepravních podmínek právo nepřijmout zařízení do opravy.

 Závěrečná ustanovení

 1. Při řešeních všech sporů vyplývajících z uplatněných reklamací se bude postupovat v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky, zejména v souladu s obchodním a občanským zákoníkem.
 2. Tyto záruční podmínky jsou platné pro výrobky OKI zakoupené a používané na území České republiky.

Vše o záručních podmínkách OKI pro Českou republiku najdete na www.oki.cz/zaruka, kde se dozvíte i o časových standardech při řešení oprav zařízení.
Originální výrobky OKI jsou vždy označené logem OKI Printing Solutions.

Používejte výhradně originální spotřební materiál OKI Printing Solutions.

nahoru