Záruční podmínky k výrobkům značky OKI


Všeobecné záruční podmínky platné pro výrobky značky OKI zakoupené v České republice od 1. 4. 2017

Tyto Všeobecné záruční podmínky (dále jako „VZP“) jsou stanoveny a vydány společností Oki Europe Limited, reg. č. 02203086, se sídlem Blays House Wick Road, Englefield Green, Egham, Surrey, TW20 0HJ (dále jen „OEL“) a pobočkou OKI EUROPE LIMITED, o.z., IČ: 066 33 552, se sídlem Praha 8, Sokolovská 668/136d, PSČ 186 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 78506, která představuje zastoupení značky OKI (dále je „OKI“) pro Českou republiku a Slovenskou republiku.

I. Všeobecné záruční podmínky

 1. Prodejce výrobků OKI je povinen seznámit kupujícího před uzavřením kupní smlouvy na výrobky OKI s těmito VZP.
 2. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího z odpovědnosti za vady a záruky za jakost se řídí těmito VZP.
 3. Kupujícím výrobků OKI je pro účely těchto VZP koncový spotřebitel nebo koncový podnikatel. Spotřebitelem je pro účely těchto VZP jakákoliv fyzická osoba, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci svého podnikání ani v rámci své samostatné výdělečné činnosti (dále jako „spotřebitel“). Za podnikatele se pro účely těchto VZP považuje každá osoba, která při uzavření kupní smlouvy nenaplňuje znaky spotřebitele stanovené v těchto VZP. Za podnikatele se zejména považuje osoba, která uzavírá kupní smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní a výrobní činností, v souvislosti se svým podnikáním, či samostatnou výdělečnou činností. Za podnikatele se považuje pro účely těchto VZP také osoba, která uvede v kupní smlouvě své identifikační číslo osoby - IČO (dále jako „podnikatel“).
 4. Kupující je povinen zabezpečit, aby zařízení bylo provozováno v souladu s podmínkami v uživatelské příručce, dle produktových specifikací a výhradně k obvyklému účelu použití.
 5. Výrobky OKI se rozlišují pro účely těchto VZP na výrobky charakteru hardware a originální spotřební materiál.
 6. Výrobkem OKI charakteru hardware je samostatně funkční tiskové či jiné obdobné zařízení včetně případných rozšiřujících prvků, např. doplňkových zásobníků papíru (dále také jako „Hardware“).
 7. Výrobkem OKI charakteru Originální spotřební materiál je spotřební materiál dodaný na trh OEL/OKI opatřený označením a dalšími typickými ochrannými prvky značky OKI, nikoliv repasovaný či s uživatelsky vyměněnými komponenty. Originálním spotřebním materiálem jsou za uvedených podmínek zejména obrazové válce, tonerové kazety, zapékací jednotky, transportní pásy, pásky, inkoustové náplně, odpadní nádobky apod. (dále také jako „Originální spotřební materiál“).
 8. V Hardware má být používán výhradně Originální spotřební materiál. Použití jiného než Originálního spotřebního materiálu v Hardware může vést ke snížení kvality tisku, ztrátě pokročilých funkcí (například vyvážení barev) a v některých případech dokonce k poškození výrobku OKI (tiskového zařízení).

II. Odpovědnost za vady

 1. OKI nese odpovědnost za vady dodaného Hardware nebo Originálního spotřebního materiálu, které tyto mají v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího. Nebezpečí škody přechází na kupujícího okamžikem jejich převzetí.
 2. Není-li těmito VZP stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti OKI a kupujícího z odpovědnosti za vady obecnými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (ve znění případných pozdějších předpisů).

III. Záruka za jakost

A) Obecná ustanovení

 1. OKI poskytuje kupujícímu záruku za jakost Hardware a Originálního spotřebního materiálu, a to za dále stanovených podmínek a v závislosti na skutečnosti, zda je kupujícím podnikatel nebo spotřebitel.
 2. Poskytovanou zárukou za jakost se OKI zavazuje, že Hardware a Originální spotřební materiál budou po stanovenou záruční dobu způsobilé k použití uvedenému v kupní smlouvě, uživatelské příručce nebo/a produktové specifikaci, jinak pro obvyklý účel použití a že si zachovají po záruční dobu obvyklé vlastnosti.
 3. OKI váže počátek běhu záruční doby na okamžik převzetí Hardware nebo Originálního spotřebního materiálu kupujícím. Není-li prokázáno v konkrétním případě jinak, považuje se pro účely těchto VZP den uzavření kupní smlouvy za den převzetí Hardware nebo Originálního spotřebního materiálu kupujícím.

B) Kupujícím je podnikatel - 3letá záruka pro podnikatele

 1. U Hardware poskytuje OKI kupujícímu, který je podnikatelem, záruku za jakost v délce 12 měsíců ode dne jeho převzetí kupujícím.
 2. U Originálního spotřebního materiálu poskytuje OKI kupujícímu, který je podnikatelem, záruku za jakost v délce 6 měsíců ode dne jeho převzetí kupujícím, a to vždy při respektování životnosti výrobku a technických specifikací daných výrobcem, popř. OKI. Tato záruka se vztahuje i na Originální spotřební materiál, který nebyl zakoupený současně s Hardware, ale byl výhradně v něm používán.
 3. OKI se nad rámec záruky za jakost uvedené v odst. 1 tohoto článku VZP zavazuje poskytnout kupujícímu bezplatné prodloužení záruky za jakost na Hardware za podmínek a v délce uvedené v odst. 4 tohoto článku VZP.
 4. OKI se zavazuje poskytnout kupujícímu, který je podnikatelem, bezplatné prodloužení záruky za jakost na Hardware na celkem 36 měsíců ode dne převzetí Hardware (tj. standardní záruka za jakost v délce 12 měsíců dle odst. 1 tohoto článku VZP plus prodloužení záruky za jakost o 24 měsíců) při splnění stanovených podmínek (dále jen „3letá záruka“). Podmínkou pro získání 3leté záruky za jakost Hardware je úspěšná registrace zakoupeného Hardware kupujícím na webových stránkách www.oki.cz/zaruka za podmínek tam uvedených (bude vyžadováno sériové/výrobní číslo Hardware), a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jeho převzetí. Podmínkou pro možnost uplatnění 3leté záruky za jakost je skutečnost, že byl v daném Hardware po celou dobu provozu od převzetí používán výhradně Originální spotřební materiál. 3letá záruka za jakost nebude uznána, pokud bude OKI zjištěno, že byl v Hardware v průběhu jeho používání instalován (použit) jiný než Originální spotřební materiál.
 5. Při uplatňování nároků kupujícího vyplývajících z 3leté záruky za jakost (tedy od 13. měsíce do 36. měsíce od převzetí Hardware kupujícím) je kupující vždy povinen předložit kopii registračního e-mailu nebo jiného potvrzení o registraci Hardware dle odst. 4 tohoto článku VZP. OEL/OKI si vyhrazuje právo výslovného vynětí některých modelů Hardware (tiskových zařízení) z programu 3leté záruky.
 6. Záruka za jakost včetně 3leté záruky za jakost se vztahuje pouze na prvního koncového kupujícího Hardware a netrvá (neuplatní se) při dalším převodu vlastnického práva (např. prodeji, darování) k Hardware.

C) Kupujícím je spotřebitel - 3letá záruka pro spotřebitele

 1. U Hardware poskytuje OKI kupujícímu, který je spotřebitelem, záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne jeho převzetí kupujícím.
 2. U Originálního spotřebního materiálu poskytuje kupujícímu, který je spotřebitelem, záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne převzetí Originálního spotřebního materiálu kupujícím, a to vždy při respektování životnosti materiálu a technických specifikací daných výrobcem, popř. OKI. Tato záruka se vztahuje i na Originální spotřební materiál, který nebyl zakoupený současně s Hardware, ale byl výhradně v něm používán.
 3. OKI se nad rámec záruky uvedené v odst. 1 tohoto článku VZP zavazuje poskytnout kupujícímu bezplatné prodloužení záruky za jakost na Hardware za podmínek a v délce uvedené v odst. 4 tohoto článku VZP.
 4. OKI se zavazuje poskytnout kupujícímu, který je spotřebitelem, bezplatné prodloužení záruky za jakost na Hardware na celkem 36 měsíců ode dne převzetí Hardware (tj. standardní záruka za jakost v délce 24 měsíců dle odst. 1 tohoto článku VZP plus prodloužení záruky za jakost o 12 měsíců) při splnění stanovených podmínek (dále jen „3letá záruka“). Podmínkou pro získání 3leté záruky za jakost Hardware je úspěšná registrace zakoupeného Hardware kupujícím na webových stránkách www.oki.cz/zaruka za podmínek tam uvedených (bude vyžadováno sériové/výrobní číslo Hardware), a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od data jeho převzetí. Podmínkou pro možnost uplatnění 3leté záruky za jakost je skutečnost, že byl v daném Hardware po celou dobu provozu od převzetí používán výhradně Originální spotřební materiál. 3letá záruka za jakost nebude uznána, pokud bude OKI zjištěno, že byl v Hardware v průběhu jeho používání instalován (použit) jiný než Originální spotřební materiál.
 5. Při uplatňování nároků kupujícího vyplývajících z 3leté záruky za jakost Hardware (tedy od 25. měsíce do 36. měsíce od převzetí Hardware kupujícím) je kupující vždy povinen předložit kopii registračního e-mailu nebo jiného potvrzení o registraci Hardware dle odst. 4 tohoto článku VZP. OEL/OKI si vyhrazuje právo výslovného vynětí některých modelů Hardware (tiskových zařízení) z programu 3leté záruky.
 6. Záruka za jakost včetně 3leté záruky za jakost se vztahuje pouze na prvního koncového kupujícího Hardware a netrvá (neuplatní se) při dalším převodu vlastnického práva (např. prodeji, darování) k Hardware.

D) Společná ustanovení

 1. Bez ohledu na další odstavce části III. VZP poskytuje OKI kupujícímu na LED tiskové hlavy v Hardware záruku za jakost na dobu rovnající se délce životnosti samotného Hardware.
 2. Záruka za jakost poskytovaná OKI na základě části III. VZP nepokrývá žádné snížení kvality tisku, nesprávnou funkci nebo poškození Hardware způsobené použitím jiného než Originálního spotřebního materiálu nebo znovu plněných tonerových nebo inkoustových náplní OKI a všech repasovaných uživatelsky vyměnitelných komponent.
 3. V Hardware doporučuje OKI používat výhradně Originální spotřební materiál, který nemá prošlou životnost. V případě poškození Hardware použitím jiného než Originálního spotřebního materiálu nebude záruka za jakost poskytovaná dle části III. těchto VZP ze strany OKI uznána.
 4. U softwarových produktů OKI platí záruka za jakost pouze pro takovou vadu, kdy tento produkt OKI není schopen vykonávat instrukce programu.
 5. V případě oprávněné reklamace software nebo Originálního spotřebního materiálu, na které platí tato záruka za jakost, budou tyto vyměněny za nové. V případě oprávněné reklamace Hardware, na který se vztahuje tato záruka za jakost, OKI podle svého rozhodnutí buď Hardware opraví, nebo jej vymění. V případě, že nebude možné opravit nebo vyměnit Hardware, na který se vztahuje tato záruka za jakost, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a OKI se zavazuje vrátit kupujícímu kupní cenu Hardware.
 6. OKI rozlišuje Hardware, u kterého poskytuje záruční servis přímo u kupujícího a Hardware, u kterého poskytuje záruční servis pouze v Servisní centrále OKI nebo u servisního partnera. Seznam Hardware, který je v záruční době servisován v místě instalace na území České republiky u zákazníka (dále jen „on-site servis“), a který je servisován v Servisní centrále OKI nebo u servisního partnera (dále jen „bring-in servis“), jsou k dispozici u autorizovaných prodejců OKI, ve společnosti OKI a na www.oki.cz.
 7. U záručních oprav se záruka za jakost prodlužuje o dobu záruční opravy. Bezplatný on-site servis v záruční době (včetně prodloužené 3leté záruky při splnění stanovených podmínek) lze uplatnit výhradně na Hardware, v němž byl po celou dobu provozu používán výhradně Originální spotřební materiál.
 8. OEL/OKI si vyhrazuje právo neuznat závazek opravit, vyměnit nebo refundovat Hardware a Originální spotřební materiál, pokud jej kupující nedoručí v souladu s pravidly uvedenými v těchto VZP.
 9. Výjimkou z pravidla uvedeného v odst. 8 tohoto článku VZP je Hardware servisovaný formou on-site servis. V případě servisu formou on-site vyřizuje OEL/OKI reklamaci přímo u kupujícího. Provedení záručního servisu formou on-site není vymahatelné, pokud kupující nedodrží podmínky on-site servisu nebo postup při reklamaci a řešení oprav uvedený v těchto VZP.
 10. Při uplatnění záruky kupujícím s výsledkem výměny vadného Hardware nebo Originálního spotřebního materiálu (společně také jako „výrobky nebo výrobek“), se jej OEL/OKI zavazuje vyměnit za nový shodný výrobek nebo za takový nový výrobek, jehož funkční vlastnosti nejsou horší než u vyměňovaného výrobku. Když dojde k výměně vadného výrobku, záruka na původní výrobek bude platit i na vyměněný výrobek.
 11. OEL/OKI je oprávněna nabízet nad rámec záruk poskytovaných v těchto VZP v rámci jednotlivých prodejních akcí a uzavíraných smluv speciální rozšířené a zpoplatněné záruky, například ve formě tzv. servisních balíčků.
 12. Touto částí III. VZP není dotčena část IV. VZP, která upravuje omezení a vyloučení záruky za jakost poskytované OKI. V případech a za podmínek uvedených v části IV. VZP se záruka za jakost ze strany OKI neposkytuje.

IV. Omezení a vyloučení záruky za jakost

 1. Záruka za jakost se nevztahuje na výrobky, jejichž výrobní čísla jsou odstraněna, změněna nebo nečitelná.
 2. Záruka za jakost platí pouze pro takové vady, které vznikly při běžném používání výrobků a v žádném případě neplatí pro vady nebo poruchy způsobené:
  1. nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou, znečištěním, poškozením jiným předmětem nebo materiálem nebo pro vady způsobené nepovolenou modifikací výrobku či neautorizovaným zásahem do zařízení;
  2. softwarem, díly (včetně spotřebního materiálu) nebo součástkami rozhraní, které nebyly dodány společností OEL/OKI, tj. i veškerým jiným než Originálním spotřebním materiálem nebo používáním nekvalitního nebo nevhodného média pro tisk;
  3. nesprávným použitím a provozováním výrobku ani jakoukoli činností nebo pokusem o činnost, která je v rozporu s obsahem uživatelské příručky nebo produktovou specifikací, zejména nedodržení průměrného nebo maximálního zatížení;
  4. živelní pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (požár, povodeň, přepětí v síti atd.);
  5. používáním zařízení v pracovních podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy pracovním podmínkám kancelářského prostředí;
  6. v případě obrazových válců jejich osvětlením mimo zařízení delším než 3 minuty;
  7. provozováním výrobku bez toneru nebo se spotřebním materiálem, který je zcela vypotřebovaný;
  8. nesprávným způsobem propojení s jiným zařízením;
  9. opotřebováním materiálů, jejichž životnost je technicky nebo časově omezena (tonery, obrazové válce, barvicí pásky zapékací jednotky, pásové jednotky, odpadní nádobky, hlavy jehličkových tiskáren, gumové podávací prvky, materiály s obsahem pryže atd.), mimo prokazatelných výrobních vad;
  10. nedodržením přepravních podmínek uvedených v těchto VZP.

V. Omezení odpovědnosti OKI, náhrada škody

 1. OKI poskytuje záruku za jakost výhradně prvnímu koncovému kupujícímu Hardware nebo Originálního spotřebního materiálu. V případě, že bude vlastnické právo k Hardware nebo Originálnímu spotřebnímu materiálu převedeno další osobě (např. prodejem nebo darováním), OKI takové osobě žádnou záruku za jakost neposkytuje.
 2. S výjimkou případů stanovených obligatorně právním řádem ČR nebo těmito VZP, neposkytuje OKI kupujícímu náhradu škody vzniklé na Hardware nebo Originálním spotřebním materiálu po přechodu nebezpečí škody na kupujícího.

VI. Postup při reklamaci a řešení oprav

 1. Při vzniku závady na Hardware nebo Originálním spotřebním materiálu kontaktujte nejdříve telefonicky autorizovanou Servisní centrálu OKI pro záruční a pozáruční opravy, která Vám poskytne telefonickou podporu, popřípadě navrhne postup pro vyřízení reklamace. Je přitom nezbytná součinnost ze strany kupujícího, zejména vyplnění příslušného formuláře pro nahlášení opravy. Kontakt na Servisní centrálu OKI naleznete na www.oki.cz/servis (dále jen „Servisní centrála“).
 2. Záruční reklamace včetně reklamací na základě programu 3leté záruky lze následně uplatňovat u Vašeho prodejce OKI nebo přímo v Servisní centrále. Servisní centrála může řešení reklamací a opravy výrobků provádět dle svého uvážení prostřednictvím svých servisních partnerů.
 3. Podkladem pro uplatnění záruční reklamace je prodejcem OKI řádně vyplněný záruční list nebo jiný originální prodejní doklad. Je na odpovědnosti kupujícího, aby prokázal den převzetí Hardware nebo Originální spotřebního materiálu, kterým začala běžet záruční doba.
 4. Záruční opravou se rozumí odstranění závady na zařízení (Hardware), nikoli instalace zařízení nebo výměna uživatelsky vyměnitelného spotřebního materiálu a jiných uživatelsky vyměnitelných komponent.
 5. Nárok na bezplatný on-site servis (tj. záruční servis Hardware přímo u kupujícího) má pouze kupující, který vyplní na webové stránce Servisní centrály (kontakt naleznete na www.oki.cz/servis) závazný objednávkový formulář on-site servisu a odsouhlasí podmínky jeho poskytnutí a současně před uskutečněním servisního zásahu poskytne Servisní centrále, případně servisnímu partnerovi, veškeré požadované informace o Hardware a o závadě, a pokud nelze závadu odstranit samotným kupujícím za pomoci pokynů Servisní centrály, popř. servisního partnera (např. výměnou Originálního spotřebního materiálu, vyjmutím zmačkaného papíru, údržbou dle uživatelské příručky apod.). Základní podmínkou poskytnutí bezplatného on-site servisu kupujícímu je skutečnost, že v reklamovaném Hardware byl po celou dobu provozu používán výhradně Originální spotřební materiál.
 6. V případě, že OKI při poskytování on-site servisu kupujícímu zjistí (nebo jinak vyjde najevo), že kupující nesplňuje některou z podmínek poskytnutí on-site servisu uvedených v odst. 5 tohoto článku VZP, zejména nepoužíval-li v reklamovaném Hardware po celou dobu provozu Originální spotřební materiál, ztrácí kupující právo na bezplatné poskytnutí on-site servisu ze strany OKI a je povinen uhradit cenu výjezdu Servisní centrály nebo servisního partnera (jeho pracovníka) dle ceníku, který je přílohou objednávkového formuláře on-site servisu na webových stránkách Servisní centrály.
 7. V případě on-site servisu, kdy z objektivních důvodů není možná oprava u kupujícího, bude u oprávněných reklamací Hardware odvezen servisním technikem nebo stažen do servisu na náklady Servisní centrály, popř. servisního partnera, bez poskytnutí náhradního Hardware vyjma případů, kdy byl kupujícím k zařízení dokoupen odpovídající servisní balíček, který rozšiřuje standardně poskytovanou záruku vč. rozšířené bezplatné 3leté záruky. Způsob řešení zvolí Servisní centrála, která zabezpečí vrácení opraveného Hardware uživateli.
 8. Hardware musí být při servisu i reklamaci dodán vždy s naposledy použitým spotřebním materiálem (tonery, obrazové válce, barvicí pásky, zapékací jednotky, pásové jednotky apod.). Hardware dodaný bez spotřebního materiálu může Servisní centrála nebo servisní partner odmítnout přijmout do opravy za účelem vyřízení reklamace.

VII. Přepravní podmínky při zajištění servisu

 1. Způsob přepravy Hardware nebo Originálního spotřebního materiálu do Servisní centrály nebo servisnímu partnerovi je vždy nutno předem konzultovat se Servisní centrálou, nebo hrozí nebezpečí poškození při přepravě.
 2. Přepravu Hardware nebo Originálního spotřebního materiálu do Servisní centrály nebo servisnímu partnerovi a zpět hradí a zajiš uje kupující. U oprávněných reklamací uhradí Servisní centrála kupujícímu náklady spojené s dopravou zařízení v prokázané a předem odsouhlasené výši. Podrobné podmínky pro přepravu včetně akceptovaných přepravních služeb naleznete na webové stránce Servisní centrály (kontakt naleznete na www.oki.cz/servis).
 3. Hardware a Originální spotřební materiál doporučujeme přepravovat do Servisní centrály nebo servisnímu partnerovi v původním obalu a zajištěné originálními polystyrenovými či obdobnými ochrannými prvky. Servisní centrála nebo servisní partner nenese odpovědnost za jakékoliv poškození zásilky při přepravě v důsledku použití nevhodného přepravního obalu nebo nevhodného zabalení.
 4. Hardware a Originální spotřební materiál je nutno před přepravou zabezpečit proti poškození a znečištění tak, aby byly při jeho přepravě splněny přepravní podmínky zvoleného přepravce.
 5. S reklamovaným Hardware nebo Originálním spotřebním materiálem musí být poslán stručný popis závady. Pokud je to možné, též ukázka výtisku, dále jméno, telefon, e-mail a adresa osoby, kterou lze kontaktovat pro případné podrobnější informace o závadě. Přepravní obal je třeba označit „záruční reklamace“. Při použití služeb dopravce je kupující povinen jakékoliv poškození Hardware nebo Originálního spotřebního materiálu, popř. jeho obalu, způsobené dopravcem u něj reklamovat ihned po převzetí zařízení z přepravy. Na později zjištěná poškození a vady se záruka nevztahuje.
 6. Servisní centrála nebo servisní partner má při nedodržení přepravních podmínek právo nepřijmout Hardware nebo Originální spotřební materiál do opravy.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto záruční podmínky jsou platné pro Hardware nebo Originální spotřební materiál zakoupený a používaný na území České republiky.

2. Otázky uplatňování odpovědnosti za vady kupujícím a otázky záruky za jakost poskytované OKI, které nejsou výslovně řešeny v těchto VZP, se řídí obecnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (ve znění případných pozdějších předpisů).

3. K řešení všech sporů vyplývajících z uplatněných reklamací, tj. z odpovědnosti OKI za vady a z poskytované záruky za jakost, jsou příslušné soudy České republiky.

4. Další doplňující informace týkající se uplatňování nároků z odpovědnosti za vady a záruky za jakost pro Českou republiku najdete na www.oki.cz/zaruka, kde se dozvíte i o časových standardech při řešení oprav.

5. Tyto VZP vstupují v účinnost ke dni 1. ledna 2016.

6. Upozorňujeme kupujícího, že Hardware a Originální spotřební materiál jsou vždy označené logem OKI. Současně doporučujeme kupujícímu používat v Hardware výhradně Originální spotřební materiál.

Oki Europe Limited
OKI EUROPE LIMITED, o.z.

Záruční list pro výrobky značky OKI zakoupené v České republice od 1. 4. 2017 je k dispozici ke stažení zde.
Výrobky se z hlediska záruky dělí na servisované na místě instalace (on-site) a v servisu (bring-in). Způsob záručního servisu jednotlivých zařízení OKI naleznete zde.
 


 

Záruční podmínky platné pro zboží značky OKI Printing Solutions zakoupené v České republice do 31. 3. 2017

Podmínky jsou stanoveny firmou Oki Europe Limited (dále jen „OEL“) a její dceřinou společností Oki Systems (Czech and Slovak), s.r.o., která je zastoupením značky OKI Printing Solutions (dále je „OKI“) pro Českou republiku a Slovenskou republiku.

Všeobecné záruční podmínky

 1. Prodejce výrobků OKI je povinen seznámit kupujícího s těmito záručními podmínkami.
 2. Kupující je povinen zabezpečit, aby zařízení bylo provozováno v souladu s podmínkami v uživatelské příručce.
 3. Všechny produkty mají standardní záruční dobu 24 měsíců od data prodeje kupujícímu (koncovému zákazníkovi). Seznam zařízení, která jsou v záruční době servisována v místě instalace na území České republiky, tedy u zákazníka (dále jen „on-site“ servis), a která jsou servisována v autorizovaném servisu (dále jen „bring-in“ servis), je k dispozici u autorizovaných prodejců OKI, na www.oki.cz nebo na tel. čísle 224 890 158. U záručních oprav se záruka prodlužuje o dobu záruční opravy. OEL zaručuje, že zakoupené výrobky značky OKI nebudou po dobu této záruky vykazovat vady materiálu nebo výroby.
 4. Na LED tiskové hlavy v zařízeních OKI je poskytována tzv. doživotní záruka rovnající se délce životnosti samotného zařízení.
 5. Záruka na materiál spotřebního charakteru je 24 měsíců od data prodeje kupujícímu (koncovému zákazníkovi) při respektování jeho životnosti a technických specifikací daných výrobcem.
 6. Spotřební materiál OKI (obrazové válce, tonery, zapékací jednotky, transportní pásy, pásky, inkoustové náplně, odpadní nádobky) je určen speciálně pro zařízení OKI a použití jiných než originálních produktů OKI může vést ke snížení kvality tisku, ztrátě pokročilých funkcí (například vyvážení barev) a v některých případech dokonce k poškození tiskárny, faxu nebo multifunkčního zařízení. Tato záruka nepokrývá žádné snížení kvality tisku, nesprávnou funkci nebo poškození zařízení způsobené použitím jiného než originálního spotřebního materiálu OKI nebo znovu plněných tonerových nebo inkoustových náplní OKI.
  V zařízení doporučujeme používat výhradně originální spotřební materiál značky OKI, který nemá prošlou životnost. V případě poškození zařízení použitím jiného než originálního spotřebního materiálu OKI nebude záruka uznána.
 7. U softwarových produktů platí záruka pouze pro takovou vadu, kdy produkt není schopen vykonávat instrukce programu.
 8. Když OEL obdrží v záruční době oznámení o vadě softwaru, media, toneru, obrazového válce nebo zásobníku inkoustu, na které platí tato záruka, bude vyměněn za nový. Když firma OEL obdrží v záruční době oznámení o vadě svého hardwarového produktu, na který se vztahuje tato záruka, firma OEL podle svého rozhodnutí buď výrobek opraví, nebo jej vymění. Když pro OEL nebude možno opravit nebo vyměnit vadný výrobek, na který se vztahuje tato záruka, uhradí OEL zákazníkovi v přiměřené době po oznámení vady nákupní cenu produktu.
 9. OEL si vyhrazuje právo neuznat závazek opravit, vyměnit nebo refundovat výrobek, pokud zákazník nedoručí vadný výrobek v souladu s pravidly uvedenými níže. Výjimkou z tohoto pravidla jsou produkty servisované formou on-site servis. V takovém případě vyřídí OEL reklamaci přímo u zákazníka.
 10. Každý vyměněný produkt musí být buď nový, nebo stejný jako nový s podmínkou, že jeho funkčnost je aspoň stejná jako u produktu, za který se vyměňuje. Když dojde k výměně vadného produktu, záruka na původní produkt bude platit i na vyměněný produkt.
 11. Smlouvy na jakoukoliv rozšířenou záruku, například ve formě tzv. servisního balíčku mohou být nabízeny nad rámec těchto Všeobecných záručních podmínek.

Omezení záruky

 1. Záruka se nevztahuje na zařízení a příslušenství, jejichž výrobní čísla jsou odstraněna, změněna nebo nečitelná.
 2. Záruka platí pouze pro takové vady, které vznikly při běžném používání produktu a v žádném případě neplatí pro vady nebo poruchy způsobené:
  • nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou, znečištěním, poškozením jiným předmětem nebo materiálem nebo pro vady způsobené OEL nepovolenou modifikací výrobku či neautorizovaným zásahem do zařízení;
  • softwarem, díly (včetně spotřebního materiálu) nebo součástkami rozhraní, které nebyly dodány firmou OKI, tj., i veškerým jiným než originálním spotřebním materiálem nebo používáním nekvalitního nebo nevhodného média pro tisk;
  • nesprávným použitím produktu ani jakoukoli činností nebo pokusem o činnost, která je v rozporu s obsahem uživatelské příručky, nebo v ní není uvedena;
  • živelní pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (požár, povodeň, přepětí v síti atd.);
  • používáním zařízení v pracovních podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy pracovním podmínkám kancelářského prostředí;
  • v případě obrazových válců jejich osvětlením mimo zařízení delším než 3 minuty;
  • provozováním zařízení bez toneru;
  • nesprávným způsobem propojení s jiným zařízením;
  • opotřebováním materiálů, jejichž životnost je technicky nebo časově omezena (tonery, obrazové válce, barvicí pásky zapékací jednotky, pásové jednotky, odpadní nádobky, hlavy jehličkových tiskáren, gumové podávací prvky, materiály s obsahem pryže atd.), mimo prokazatelných výrobních vad;
  • nedodržením přepravních podmínek uvedených níže.
 3. Až do omezení stanovených platnou legislativou v České republice nesjednává OEL jakékoliv jiné záruky nebo podmínky, ať už explicitně vyjádřené nebo implikované, vztahující se na produkty značky OKI, zejména je vyloučen nárok na jakékoliv implikované záruky nebo podmínky ohledně uspokojivé jakosti a vhodnosti pro konkrétní účel.

Omezení odpovědnosti, místní zákony

 1. Až do omezení stanovených platným právem České republiky se náhrady za vady materiálu a zpracování poskytované podle těchto záručních podmínek týkají pouze kupujícího.
 2. Až do omezení stanovených platnou legislativou České republiky, s výjimkou závazků uvedených v těchto záručních podmínkách, nebudou v žádném případě OEL nebo třetí strany fungující jako její dodavatelé nést zodpovědnost za přímé, nepřímé, speciální, náhodné nebo následné škody, ať jsou založeny na nároku ve smlouvě, deliktu nebo jiné právní teorii.

Bezplatné rozšíření záruky na 3 roky

 1. Uživatel má volitelně možnost získat zdarma rozšířenou záruku na 36 měsíců, tedy prodloužení standardní záruky o 12 měsíců na všechny produkty s výjimkou spotřebního materiálu (dále jen „3letá záruka“). Podmínkou pro získání 3leté záruky je úspěšná registrace zakoupeného produktu uživatelem nejpozději do 30 dnů od data jeho nákupu na webových stránkách www.oki.cz/zaruka za podmínek tam uvedených (bude vyžadováno sériové/výrobní číslo produktu).
 2. Záruku ve 3. roce prodloužené 3leté záruky lze uplatnit jen na ta zařízení OKI, v nichž byl po celou dobu provozu používán výhradně originální spotřební materiál OKI (obrazové válce, tonery, zapékací jednotky, transportní pásy, pásky, inkoustové náplně, odpadní nádobky). 3letá záruka nebude uznána, pokud bude zjištěno, že byl v zařízení v průběhu jeho používání instalován jiný než originální spotřební materiál OKI.
 3. Rozšířená záruka se vztahuje pouze na prvního vlastníka produktu a může být podle uvážení OEL i neudělena.
 4. Ostatní podmínky rozšířené záruky jsou v souladu s původní standardní zárukou poskytnutou na produkt.

Postup při reklamaci a řešení oprav

 1. Při vzniku závady na zařízení kontaktujte nejdříve telefonicky servisní centrálu OKI pro záruční a pozáruční opravy, která Vám poskytne telefonickou podporu, popřípadě navrhne postup pro vyřízení reklamace.
  Kontakt: DARUMA systems, s.r.o. - Servisní centrála,
  Klánovická 485/43, 198 00 Praha 9 - Hloubětín,
  tel./fax: 241 776 779, 241 776 758, e-mail: servis@edaruma.cz
  .
  Při řešení problémů můžete využít i webové stránky www.edaruma.cz a www.oki.cz.
 2. Záruční reklamace lze následně uplatňovat u Vašeho prodejce OKI nebo přímo u firmy DARUMA systems (viz výše). Autorizovaná servisní střediska se nacházejí ve všech krajích České republiky.
 3. Podkladem pro uplatnění záruční reklamace je prodejcem OKI řádně vyplněný záruční list nebo jiný originální prodejní doklad. Je na odpovědnosti kupujícího, aby se postaral o důkaz o datu pořízení výrobku.
 4. Záruční opravou se rozumí odstranění hardwarové závady na zařízení, nikoli instalace zařízení nebo výměna uživatelsky vyměnitelného spotřebního materiálu či jiných komponent.
 5. Nárok na bezplatný on-site servis mají pouze uživatelé, kteří před uskutečněním servisního zásahu poskytnou servisní centrále, případně její pobočce, veškeré požadované informace o zařízení a o závadě, a pokud nelze závadu odstranit samotným uživatelem za pomoci pokynů servisní centrály, popř. její pobočky (např. výměnou spotřebního materiálu, vyjmutím zmačkaného papíru, údržbou dle uživatelské příručky apod.).
 6. V případě on-site servisu, kdy z různých důvodů není možná oprava na místě, bude u oprávněných reklamací zařízení odvezeno servisním technikem do servisní centrály, popř. její pobočky, bez poskytnutí náhradního zařízení vyjma případů, kdy byl uživatelem k zařízení dokoupen odpovídající servisní balíček, který rozšiřuje standardně poskytovanou záruku vč. rozšířené bezplatné 3leté záruky.  Servisní centrála, popř. její pobočka zabezpečí vrácení opraveného zařízení uživateli.
 7. V případě jehličkových tiskáren musí být zařízení při servisu i reklamaci dodáno s instalovanou naposledy použitou barvící páskou.
 8. Spotřební a jiný uživatelsky vyměnitelný materiál OKI (obrazové válce, tonery, zapékací jednotky, transportní pásy, barvicí pásky, inkoustové náplně, odpadní nádobky atd.), který nebyl součástí nově dodaného zařízení, lze reklamovat samostatně pouze po předchozí dohodě se servisní centrálou buď u Vašeho prodejce, nebo přímo v servisní centrále.

Přepravní podmínky při zajištění servisu

 1. Způsob přepravy zařízení do servisu doporučujeme předem konzultovat se servisní centrálou.
 2. Přepravní náklady na přepravu zařízení do záručního servisu a zpět k uživateli hradí u oprávněných reklamací servisní centrála, přepravu do záručního servisu zajišťuje, popř. objednává sám uživatel popř. jeho prodejce. Přepravu zpět zajišťuje servisní středisko.
 3. S reklamovaným zařízením musí být poslán stručný popis závady, je-li to možné, též ukázka výtisku, dále jméno, email, telefon a adresa osoby, kterou lze kontaktovat pro případné podrobnější informace o závadě.
 4. Zařízení je nutno před přepravou zabezpečit proti poškození nebo znečištění, např. pomocí upozornění „Pozor křehké“, „Neklopit“.
 5. Zařízení doporučujeme přepravovat do záručního servisu v původním obalu a zajištěné originálními polystyrénovými či obdobnými ochrannými prvky. Servis nenese odpovědnost za poškození zařízení přepravou v důsledku použití nevhodného přepravního obalu.
 6. Zařízení lze zasílat pouze běžnými přepravními službami, např. Česká pošta, PPL apod. (nikoliv DHL, UPS, taxi apod.).
 7. Při použití služeb dopravce je zákazník povinen jakékoliv poškození zařízení, popř. jeho obalu, způsobené dopravcem u něj reklamovat ihned po převzetí zařízení z přepravy. Na později zjištěná poškození se záruka nevztahuje.
 8. Servisní středisko má při nedodržení přepravních podmínek právo nepřijmout zařízení do opravy.

 Závěrečná ustanovení

 1. Při řešeních všech sporů vyplývajících z uplatněných reklamací se bude postupovat v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky, zejména v souladu s obchodním a občanským zákoníkem.
 2. Tyto záruční podmínky jsou platné pro výrobky OKI zakoupené a používané na území České republiky.

Vše o záručních podmínkách OKI pro Českou republiku najdete na www.oki.cz/zaruka, kde se dozvíte i o časových standardech při řešení oprav zařízení.
Originální výrobky OKI jsou vždy označené logem OKI Printing Solutions.
Používejte výhradně originální spotřební materiál OKI Printing Solutions.

Záruční list pro zboží značky OKI Printing Solutions zakoupené v České republice do 31. 3. 2017 je k dispozici ke stažení zde.

nahoru